Doel en beleid

Doel en beleid van de Stichting Klein Pompeï

De Stichting KP heeft als doelstelling financiële steun te verlenen op het gebied van:

  • humanitaire noodsituaties;
  • ontwikkelingssamenwerking;
  • dierenbescherming;
  • milieubescherming; alsmede
  • verantwoorde conservering van bouwwerken en landschappen, in het bijzonder in Noord-Nederland;

een en ander in de ruimste zin van het woord.

De Stichting beoogt daarmee aan natuurlijke personen steun te bieden uit de opbrengsten van het vermogen.  KP heeft als relatief kleine Stichting besloten zelf niet actief en systematisch aan fondsenwerving te doen. Legatarissen kunnen als voorwaarde stellen dat de opbrengsten uit hun legaat geheel of gedeeltelijk aan een of meerdere genoemde doelstellingen worden besteed.  Zo ontving de Stichting in 2001 een omvangrijk legaat dat het leeuwendeel van het huidige vermogen opleverde.  In het beleid wordt rekening gehouden met de mondeling overgebrachte wens van die legataris twee-derde van de opbrengsten van haar legaat aan de eerste twee genoemde doelstellingen te besteden, zoals ook uit de gedane schenkingen valt af te lezen.

Realisatie doelstellingen

Het Stichtingsbestuur heeft beperkte capaciteit om zich een eigenstandig oordeel te vormen over de merites van goede doelen en de kwaliteiten van ontvangende partijen: een deel van de identificatie van doelen en van de realisatie van de doelstellingen dient daarom te geschieden via daarin gespecialiseerde en gerespecteerde Niet Gouvernementele Organisaties.

Het komt de effectiviteit van deze organisaties ten goede over voorspelbare inkomensstromen te beschikken.  Het is om die reden dat KP er soms voor kan kiezen om aan een aantal instellingen meerdere jaren een vast bedrag per jaar over te maken, zolang er geen contra-indicaties zijn.

Evaluatie van de bestaande beneficianten is een continu proces, evenals de identificatie van nieuwe kandidaten.  Langere committeringen zijn een interne Stichtingsaangelegenheid; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Aanvragen voor steun worden beoordeeld aan de hand van eerdergenoemde criteria en beschikbare schenkingsruimte.  Waar nodig en mogelijk wordt voorts financiële hulp geboden bij de leniging van nood ontstaan door rampen.

Dit beleid zal tot nader order worden voortgezet.

Het vermogen van de Stichting dient krachtens de Statuten zoveel mogelijk in stand te worden gehouden.  Dat betekent dat over de lange termijn gerekend de schenkingen door de Stichting kleiner dan of gelijk moeten blijven aan de inkomsten uit dat vermogen na correctie voor inflatie.  Het betekent ook dat schenkingen aan de Stichting aan de hoofdsom van het vermogen moeten worden toegevoegd.

De inkomsten (rente, dividend en groei/afname vermogen) van de Stichting uit het vermogensbeheer zijn aan schommelingen onderhevig, daarom werkt de Stichting bij het vaststellen van het jaarlijks donatiebudget met een forfaitair reëel rendement van 4% op trendmatige basis. Voor het vermogensbeheer geldt het beleid dat tenminste 70% van het belegde vermogen ethisch belegd dient te zijn, c.q. aan People, profit, planet criteria dient te voldoen. Het beheer van de aandelenportefeuille wordt ondergebracht bij een beperkt aantal geselecteerde beursfondsen die aan deze criteria voldoen.

Financiële verantwoording en controle

Controle op de boeken is uitbesteed aan Belastica, een administratie- en belastingadvieskantoor gevestigd te Leiden en Voorhout.

Bevoegdheden

Alle bevoegdheden liggen bij het bestuur. De  operationele besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. De penningmeester is bevoegd de besluiten tot donaties uit te voeren.